Livechat Channel Online Support Team

Thống kê

Mặt vui vẻ

77.8 %

Mặt trung tính

22.2 %

Mặt buồn

0.0 %

9 last feedbacks

Online Support Team / 140 Online Support Team / 120 Online Support Team / 119 Online Support Team / 59 Online Support Team / 54 Online Support Team / 53 Online Support Team / 52 Online Support Team / 44 Online Support Team / 43

The Team

Administrator
Administrator
Huỳnh Tấn Hải
Huỳnh Tấn Hải
Nguyễn Thị Ngọc Thanh
Nguyễn Thị Ngọc Thanh
Nguyễn Võ Bạch Chân
Nguyễn Võ Bạch Chân
Phan Trần Hiếu
Phan Trần Hiếu
Trần Văn Đồng
Trần Văn Đồng
Đào Văn Huy
Đào Văn Huy
Đặng Thị Bích Ngọc
Đặng Thị Bích Ngọc