Livechat Channel Online Support Team

Thống kê

Mặt vui vẻ

81.8 %

Mặt trung tính

18.2 %

Mặt buồn

0.0 %

11 last feedbacks

Online Support Team / 269 Online Support Team / 186 Online Support Team / 140 Online Support Team / 120 Online Support Team / 119 Online Support Team / 59 Online Support Team / 54 Online Support Team / 53 Online Support Team / 52 Online Support Team / 44
Online Support Team / 43

The Team

Administrator
Administrator
Huỳnh Tấn Hải
Huỳnh Tấn Hải
Nguyễn Thanh Thuý
Nguyễn Thanh Thuý
Nguyễn Thị Ngọc Thanh
Nguyễn Thị Ngọc Thanh
Phan Trần Hiếu
Phan Trần Hiếu
Phan Văn Chiến
Phan Văn Chiến
Trần Văn Đồng
Trần Văn Đồng
Đặng Thị Bích Ngọc
Đặng Thị Bích Ngọc